1. Sàlygø priëmimas
1.1. Norëdami atsisiøsti ir (arba) naudotis e. mokymosi medşiaga ir sistema, Produktais ir (arba) „wmn&ART“ svetaine, pirmiausia turite sutikti su ğiomis Sàlygomis. Su ğiomis Sàlygomis sutinkate, (a) kai paspaudşiate, kad sutinkate, arba sutinkate su Sàlygomis arba (b) kai atsisiunèiate ir (arba) naudojatës e. mokymosi medşiaga ir sistema, produktais ir (arba) „wmn&ART“ svetaine. Patariame atsispausdinti ğiø Sàlygø kopijà. Ğios Sàlygos galioja nuo jø priëmimo dienos, kol jûs arba „wmn&ART“ jø nenutraukia pagal 7 dalá.
1.2. Apribojimai. Jûs negalite ir sutinkate to nedaryti:
1.2.1. Sublicencijuoti, parduoti, perleisti, nuomoti, iğnuomoti, eksportuoti, importuoti, platinti, perduoti ar kitaip suteikti teises á e. mokymosi medşiagà ir sistemà bet kuriai treèiajai ğaliai;
1.2.2. Imtis, sukelti, leisti ar ágalioti modifikuoti, kurti iğvestinius kûrinius ar patobulinimus, versti, atlikti atvirkğtinæ inşinerijà, dekompiliuoti, iğardyti, değifruoti, emuliuoti, ásilauşti, atrasti ar bandyti atrasti e. mokymosi medşiagos ir sistemos arba bet kurios jos dalies ar funkcijø pirminá kodà ar protokolus (iğskyrus ástatymø leidşiamus atvejus);
1.2.3. Pağalinti, paslëpti ar pakeisti bet kokius e. mokymosi medşiagoje ir sistemoje esanèius praneğimus apie autoriø teises ar kitus praneğimus apie nuosavybës teises;
1.2.4. Naudoti e. mokymosi medşiagà ir sistemà arba leisti naudoti e. mokymosi medşiagà ir sistemà (ar bet kurià jos dalá) arba teikti komercinius produktus ar paslaugas treèiosioms ğalims.
1.2.5. Naudoti e. mokymosi medşiagà ir sistemà, iğskyrus atsisiuntimo ir diegimo tikslais, iğskyrus per savo naudotojo paskyrà.
1.3. Treèiøjø ğaliø technologijos. Jei naudojate e. mokymosi medşiagà ir sistemà, iğ anksto ákeltà á treèiøjø ğaliø produktus, techninæ árangà, e. mokymosi medşiagà ir sistemà, e. mokymosi medşiagos ir sistemos taikomàsias programas, programas ar árenginius (toliau - treèiøjø ğaliø technologijos), á juos integruotà, sujungtà, platinamà, naudojamà arba atsisiøstà á juos, sutinkate ir patvirtinate, kad (a) jums gali tekti sudaryti atskirà licencijos sutartá su atitinkamu treèiosios ğalies savininku ar licencijos davëju dël tokios Treèiosios ğalies technologijos naudojimo; (b) kai kurie Produktai ir (arba) funkcijos gali bûti nepasiekiami naudojant Treèiosios ğalies technologijà ir (c) „wmn&ART“ negali garantuoti, kad e. mokymosi medşiaga ir sistema visada bus pasiekiama naudojant tokià Treèiosios ğalies technologijà arba bus su ja suderinta.
1.4. Treèiøjø ğaliø praneğimai. Á e. mokymosi medşiagà ir sistemà gali bûti átrauktas Treèiosios ğalies kodas, kuram licencijà jums pagal ğià sutartá suteikia „wmn&ART“, o ne Treèioji ğalis. Praneğimai, jei tokiø yra, dël treèiosios ğalies kodo pateikiami tik jûsø informacijai. Treèiøjø ğaliø scenarijams, su kuriais e. mokymosi medşiaga ir sistema yra susieta, kurie yra iğ jos iğkvieèiami arba á kuriuos pateikiama nuoroda, licencijà jums suteikia treèiosios ğalys, kurioms priklauso toks kodas, o ne „wmn&ART“.
2. Naudojimasis e. mokymosi medşiaga ir sistema bei produktais ir „wmn&ART“ interneto svetaine
2.1. Áranga: tam, kad galëtumëte naudotis e. mokymosi medşiaga ir sistema bei Produktais, jums reikës plaèiajuosèio interneto ryğio. Esate atsakingi uş visos árangos, reikalingos prieigai prie interneto ar ryğiui palaikyti, pavyzdşiui, ausiniø, mikrofonø ir interneto kamerø, pateikimà.
2.2. Jûsø árangos naudojimas: „wmn&ART“ e. mokymosi medşiaga ir sistema gali naudoti jûsø naudojamo kompiuterio (arba kito atitinkamo árenginio) duomenø apdorojimo galimybes, atmintá ir duomenø srauto pralaidumà, kad palengvintø bendravimà ir uşmegztø ryğá tarp „wmn&ART“ e. mokymosi medşiagos ir sistemos naudotojø. Jei jûsø naudojimasis „wmn&ART“ e. mokymosi medşiaga ir sistema priklauso nuo treèiosios ğalies turimo ar kontroliuojamo procesoriaus ir pralaidumo, jûs pripaşástate ir sutinkate, kad jûsø licencija naudotis „wmn&ART“ e. mokymosi medşiaga ir sistema priklauso nuo to, ar gausite atitinkamos treèiosios ğalies sutikimà tokiam naudojimui. Jûs pareiğkiate ir garantuojate, kad sutikdami su ğiomis Sàlygomis toká sutikimà gavote.
2.3. Sustabdymas, techninis tobulinimas ir techninë prieşiûra: retkarèiais „wmn&ART“ gali prireikti atlikti e. mokymosi medşiagos ir sistemos, Produktø ar „wmn&ART“ svetainës arba pagrindinës infrastruktûros, leidşianèios jums naudotis e. mokymosi medşiaga ir sistema, Produktais ar „wmn&ART“ svetaine, techninæ prieşiûrà arba jà patobulinti. Dël to „wmn&ART“ gali tekti laikinai sustabdyti arba apriboti jûsø naudojimàsi kai kuriomis arba visomis e. mokymosi medşiagomis ir sistema, Produktais arba „wmn&ART“ svetaine, kol bus baigta ği prieşiûra ir (arba) atnaujinimas. Kiek tai ámanoma ir iğskyrus atvejus, kai ásikiğimas bûtinas skubiai, „wmn&ART“ iğ anksto paskelbs tokio sustabdymo ar apribojimo laikà ir datà „wmn&ART“ interneto svetainëje. Jûs neturësite teisës reikalauti atlyginti şalà dël tokio e. mokymosi medşiagos ir sistemos, Produkto ar „wmn&ART“ svetainës naudojimo sustabdymo ar apribojimo.
2.4. Praneğimas ir pağalinimas: jei „wmn&ART“ gauna bet koká praneğimà, kad bet kokia medşiaga, kurià paskelbëte, ákëlëte, redagavote, talpinote, bendrinote ir (arba) paskelbëte „wmn&ART“ svetainëje arba naudodamiesi e. mokymosi medşiaga ir sistema (iğskyrus jûsø privaèius praneğimus) (toliau - Naudotojo pateikta medşiaga), yra netinkama, paşeidşia bet kokios treèiosios ğalies teises arba jei „wmn&ART“ nori pağalinti jûsø Vartotojo pateiktà informacijà dël bet kokios prieşasties, „wmn&ART“ pasilieka teisæ automatiğkai pağalinti tokià Vartotojo pateiktà informacijà dël bet kokios prieşasties nedelsiant arba per kitus terminus, kuriuos „wmn&ART“ kartais nustato savo nuoşiûra. Vartotojo pateikta informacija pağalinama be jokio atsakomybës pripaşinimo ir nepaşeidşiant jokiø teisiø, teisiø gynimo priemoniø ar gynybos bûdø, kurie visi yra aiğkiai ávardyti. Jûs pripaşástate ir sutinkate, kad „wmn&ART“ neásipareigoja bet kuriuo metu gràşinti tokià Naudotojo informacijà. Jei Naudotojo pateikta informacija paşeidşia arba jei manote, kad Naudotojo pateikta informacija paşeidşia bet kokias jûsø teises (áskaitant intelektinës nuosavybës teises) arba yra neteisëta, nedelsdami susisiekite su mumis laikydamiesi praneğimo ir pağalinimo procedûros. „wmn&ART“ pasilieka teisæ prağyti patvirtinti jûsø tapatybæ ir ieğkoti papildomos informacijos, kad patikrintø jûsø skundà. Jûs sutinkate, kad tik jûs atsakote uş pasekmes, kylanèias dël jûsø skundo (áskaitant, bet neapsiribojant naudotojo pateiktos informacijos pağalinimu ar blokavimu), ir pripaşástate bei sutinkate, kad bet koks skundas gali bûti panaudotas teismo procese. Bet kokia jûsø pateikta melaginga, klaidinanti ar netiksli informacija gali uştraukti civilinæ ir baudşiamàjà atsakomybæ.
2.5. Kokybë: „wmn&ART“ negali garantuoti, kad e. mokymosi medşiaga ir sistema, Produktai ar „wmn&ART“ svetainë visada veiks be sutrikimø, vëlavimø ar klaidø. Jûsø ryğio ir naudojimosi e. mokymosi medşiaga ir sistema, Produktais (priklausomai nuo naudojamø Produktø) arba „wmn&ART“ svetaine kokybei gali turëti átakos daugybë veiksniø, dël kuriø gali sutrikti jûsø ryğys, áskaitant, bet neapsiribojant: jûsø vietiná tinklà, ugniasienæ, interneto paslaugø teikëjà, vieğàjá internetà, vieğàjá komutuojamàjá telefono tinklà ir elektros energijos tiekimà. „wmn&ART“ neprisiima jokios atsakomybës uş bet kokius sutrikimus, pertrûkius ar vëlavimus, atsiradusius dël bet kurio iğ ğiø elementø ar kitø elementø, kuriø mes nekontroliuojame, gedimo ar netinkamumo.
2.6. Produktø pakeitimai: „wmn&ART“ nuolat tobulina e. mokymosi medşiagà ir sistemà bei Produktus, taip pat gali tekti retkarèiais keisti technines savybes, kad bûtø laikomasi galiojanèiø teisës aktø. Todël jûs pripaşástate ir sutinkate, kad e. mokymosi medşiagos ir sistemos Produktai ir funkcijos gali kartkartëmis keistis. Produktø ir e. mokymosi medşiagos bei sistemos naudojimo techniniai reikalavimai ir funkcijø aprağymai pateikiami „wmn&ART“ interneto svetainëje. Jei nesutinkate su bet kokiais e. mokymosi medşiagos ir sistemos bei Produktø pakeitimais, galite nutraukti savo santykius su „wmn&ART“ pagal 11 dalá. Kad galëtumëte naudotis tam tikrø Produktø privalumais, jums gali tekti atnaujinti versijà. Be to, jûs pripaşástate ir sutinkate, kad tam tikriems Produktams gali bûti taikomi naudojimo apribojimai arba geografiniai apribojimai, kurie kartais gali keistis. Iğsamios informacijos apie naujausius naudojimo apribojimus, taikomus jûsø naudojamiems Produktams, ieğkokite „wmn&ART“ interneto svetainëje.
2.7. Nepageidaujamos idëjos: „wmn&ART“ nesvarsto ir nepriima nepageidaujamø pasiûlymø ar idëjø, áskaitant, bet neapsiribojant, idëjas dël naujø produktø, technologijø, akcijø, produktø pavadinimø, atsiliepimø apie produktus ir produktø patobulinimø („Nepageidaujami atsiliepimai“). Jei per „wmn&ART“ interneto svetainæ ar kitu bûdu siunèiate „wmn&ART“ Nepageidaujamus atsiliepimus, pripaşástate ir sutinkate, kad „wmn&ART“ neturi jokiø konfidencialumo ásipareigojimø, susijusiø su Nepageidaujamais atsiliepimais.
3. Jûsø ásipareigojimai
3.1. Naudotojo paskyra. Prieğ pirmà kartà naudodamiesi „wmn&ART“ e. mokymosi medşiaga ir sistema, bûsite paprağyti susikurti naudotojo paskyrà ir pasirinkti naudotojo ID bei slaptaşodá. Rekomenduojame pasirinkti sunkiai atspëjamà slaptaşodá, sudarytà iğ raidşiø, skaièiø ir simboliø. Naudotis e. mokymosi medşiaga ir sistema galite tik naudodamiesi savo naudotojo paskyra. Tik jûs atsakote ir esate atsakingi uş visà veiklà, atliekamà per savo naudotojo paskyrà. Siekdami uşkirsti kelià neteisëtam naudojimui, turite laikyti savo slaptaşodá konfidencialiai ir nesidalyti juo su jokia treèiàja ğalimi bei nenaudoti jo prieigai prie treèiøjø ğaliø svetainiø ar paslaugø. Jei átariate, kad kas nors kitas şino jûsø slaptaşodá, nedelsdami já pakeiskite, kad apsaugotumëte savo naudotojo paskyros saugumà. Privalote uştikrinti, kad neatsakytumëte á neprağytus prağymus pateikti kredito kortelës duomenis, slaptaşodşius ar kitus duomenis. „wmn&ART“ neprisiima jokios atsakomybës uş tai, kad nesilaikote ğioje dalyje nurodytø ásipareigojimø.
3.2. Teisëtas naudojimas: e. mokymosi medşiagà ir sistemà, Produktus ir „wmn&ART“ interneto svetainæ privalote naudoti pagal savo buvimo vietos ástatymus. Kai kuriose ğalyse galioja e. mokymosi medşiagos ir sistemos, Produktø ir (arba) „wmn&ART“ svetainës atsisiuntimo ir naudojimo apribojimai. Jûs privalote ásitikinti, kad jums teisëtai leidşiama naudotis e. mokymosi medşiaga ir sistema, Produktais ir (arba) „wmn&ART“ svetaine ten, kur esate.
3.3. Draudşiamas naudojimas. Jûs negalite:
3.3.1. Naudoti bet kokio tipo voratinklá, virusà, kirminà, Trojos arklá, laiko bombà ar bet kokius kitus kodus ar instrukcijas, kuriais siekiama iğkraipyti, iğtrinti, sugadinti, imituoti ar iğardyti e. mokymosi medşiagà ir sistemà, Produktus, „wmn&ART“ svetainæ, komunikacijà ar protokolus;
3.3.2. Siøsti neprağytus praneğimus (dar vadinamus SPAM, SPIM arba SPIT) arba bet kokius praneğimus, kuriø neleidşia galiojantys ástatymai, arba naudoti e. mokymosi medşiagà ir sistemà, Produktus ar „wmn&ART“ svetainæ sukèiavimo ar farmingo (angl. „pharming“) tikslais arba prisistatant ar klaidingai nurodant priklausomybæ kitam asmeniui ar subjektui;
3.3.3. Treèiajai ğaliai pateikti áşeidşianèià, nepilnameèiams şalingà, nepadorià ar kitaip nepriimtinà medşiagà;
3.3.4. Naudoti e. mokymosi medşiagà ir sistemà, Produktus ar „wmn&ART“ svetainæ siekiant sukelti ar ketinant sukelti bet kuriai treèiajai ğaliai nepatogumø ar rûpesèiø, grasinti, priekabiauti ar paşeisti jos privatumà; arba
3.3.5. Kaupti ar rinkti bet kokià asmeninæ informacijà, áskaitant paskyrø pavadinimus, iğ e. mokymosi medşiagos ir sistemos, Produktø ar „wmn&ART“ svetainës;
3.3.6. Paveikti arba bandyti paveikti e. mokymosi medşiagos ir sistemos, Produktø arba „wmn&ART“ svetainës prieinamumà, pavyzdşiui, vykdant atsisakymo aptarnauti (DOS) arba paskirstytos atsisakymo aptarnauti (DDoS) atakà;
3.3.7. Naudoti ar paleisti bet kokià automatizuotà sistemà, áskaitant, bet neapsiribojant, robotus, vorus ar neprisijungusius skaitytuvus, kurie pasiekia e. mokymosi medşiagà ir sistemà, Produktus ar „wmn&ART“ svetainæ. Nepaisant to, kas iğdëstyta pirmiau, jûs sutinkate, kad „wmn&ART“ suteikia vieğø paieğkos sistemø operatoriams leidimà naudoti vorus kopijuoti medşiagà iğ „wmn&ART“ svetainës vieninteliu tikslu - kurti vieğai prieinamus medşiagos paieğkos indeksus, bet ne talpyklas ar archyvus. „wmn&ART“ pasilieka teisæ bet kuriuo metu atğaukti ğias iğimtis.
3.4. Jûsø informacija: laikas nuo laiko „wmn&ART“ gali prağyti jûsø informacijos, kad galëtø jums pateikti e. mokymosi medşiagà ir sistemà arba Produktus. Jûs privalote uştikrinti, kad bet kokia tokia informacija bûtø iğsami, atnaujinta ir tiksli.
3.5. Draudimas perparduoti. E. mokymosi medşiaga ir sistema bei Produktai yra skirti jûsø asmeniniam naudojimui. Jûs negalite perparduoti ar komercializuoti e. mokymosi medşiagos, sistemos ir (arba) Produktø jokiai treèiajai ğaliai.
4. Nuosavybës teisës
4.1. E. mokymosi medşiagoje ir sistemoje, Produktuose ir „wmn&ART“ svetainëje yra nuosavybës teise priklausanèios ir konfidencialios informacijos, kurià saugo intelektinës nuosavybës ástatymai ir sutartys.
4.2. „wmn&ART“ ir (arba) jos licencijos davëjai pasilieka iğimtinæ nuosavybës teisæ á e. mokymosi medşiagà ir sistemà, Produktus ir „wmn&ART“ svetainæ bei visà juose esanèià intelektinæ nuosavybæ (registruotà arba neregistruotà ir bet kurioje pasaulio vietoje). Jûs nesiimsite jokiø veiksmø, kurie keltø pavojø, apribotø ar trukdytø „wmn&ART“ intelektinës nuosavybës teisëms á e. mokymosi medşiagà ir sistemà, Produktus ir (arba) „wmn&ART“ interneto svetainæ.
4.3. „wmn&ART“, susijæ prekiø şenklai ir logotipai yra „wmn&ART“ prekiø şenklai. „wmn&ART“ yra áregistravusi ir pateikusi paraiğkas registruoti savo prekiø şenklus daugelyje pasaulio ğaliø. „wmn&ART“ prekiø şenklai ir firminis stilius negali bûti naudojami kartu su jokiais produktais ar paslaugomis, kurie nepriklauso „wmn&ART“, jokiais bûdais, galinèiais suklaidinti klientus, arba jokiais bûdais, menkinanèiais ar diskredituojanèiais „wmn&ART“. Visi kiti prekiø şenklai, kurie nepriklauso „wmn&ART“ ar bet kuriai su ja susijusiai ámonei ir kurie yra rodomi ğioje svetainëje, yra atitinkamø savininkø nuosavybë. Jums mesuteikiama teisë ir jûs negalite registruoti ar naudoti jokio prekës pavadinimo, prekës şenklo, logotipo, domeno vardo ar bet kokio kito pavadinimo ar şymens, á kurá átraukta bet kokia „wmn&ART“ intelektinë nuosavybë (visa ar jos dalis) arba kuris yra klaidinamai panağus á jà.
5. Mokesèiai
5.1. Mokesèiai uş mokamus produktus: Mokamø Produktø mokesèiai bus patvirtinti prieğ jums atliekant pirkimà iğ „wmn&ART“. „wmn&ART“ gali bet kuriuo metu pakeisti mokëtinus mokesèius uş tokiø Produktø ásigijimà be jokio praneğimo jums. Galite pasirinkti, ar sutikti su naujais mokesèiais, prieğ atlikdami kità atitinkamo Produkto pirkimà. Nauji mokesèiai bus taikomi kitam jûsø pirkimui po to, kai bus paskelbti nauji mokesèiai.
5.2. Reklaminiai pasiûlymai: kartais „wmn&ART“ gali siûlyti Mokamus Produktus nemokamai bandomuoju laikotarpiu. „wmn&ART“ pasilieka teisæ imti mokestá uş tokius Produktus (áprastu tarifu), jei „wmn&ART“ nustato (savo nuoşiûra), kad piktnaudşiaujate pasiûlymo sàlygomis, áskaitant atvejus, kai naudojate kokià nors paslaugà, tarpiná serverá ar kitus árenginius arba anoniminá IP adresà, dël kuriø negalime nustatyti jûsø buvimo vietos.
5.3. Mokesèiai: „wmn&ART“ gali rinkti PVM ar kitus netiesioginius mokesèius pagal atitinkamà tarifà (pagal galiojanèias mokesèiø taisykles) e. mokymosi ar kitø produktø pirkimo metu.
5.4. Treèiøjø ğaliø mokesèiai: naudojantis e. mokymosi medşiaga ir sistema mobiliosiose programëlëse, bus panaudota dalis duomenø kiekio, kuris numatytas duomenø pakete, kurá uşsisakëte pas savo mobiliojo ryğio operatoriø. Naudojimasis uş ğalies ribø gali lemti gerokai didesnes iğlaidas nei áprastinis naudojimas, todël tik jûs patys atsakote uş tai, kad bûtumëte informuoti apie galimus tarptinklinio ryğio ir kitus taikomus mokesèius, kuriuos taiko jûsø mobiliojo ryğio operatorius, ir uş juos sumokëtumëte.
6. Apmokëjimas
6.1. Jei prenumeratà ásigijote naudodami kità mokëjimo bûdà nei kredito kortelë, „PayPal“ arba „Moneybookers“ („Skrill“),
7. Santykiø su „wmn&ART“ nutraukimas
7.1. Jûs galite bet kada ir nesikreipdami á teismà nutraukti savo santykius su „wmn&ART“, prağydami uşdaryti savo naudotojo paskyrà, nustodami naudotis e. mokymosi medşiaga ir sistema, Produktais ir (arba) „wmn&ART“ interneto svetaine ir atğaukdami bet kokius periodinius mokëjimus;
7.2. „wmn&ART“ gali nutraukti savo santykius su jumis, nutraukti arba sustabdyti jûsø naudojimàsi e. mokymosi medşiaga ir sistema, naudotojo paskyra (-omis), Produktais arba „wmn&ART“ interneto svetaine bet kuriuo metu ir nesikreipdama á teismà:
7.2.1. Jei paşeidşiate ğias Sàlygas;
7.2.2. Jei „wmn&ART“ pagrástai átaria, kad naudojate e. mokymosi medşiagà ir sistemà, Produktus ir (arba) „wmn&ART“ svetainæ siekdami paşeisti ástatymus arba treèiøjø ğaliø teises;
7.2.3. „wmn&ART“ pagrástai átaria, kad bandote nesàşiningai pasinaudoti ar piktnaudşiauti pinigø gràşinimo politika arba bet kuria kita mûsø politika;
7.2.4. Jei „wmn&ART“ pagrástai átaria, kad nesàşiningai naudojate mûsø Produktus, e. mokymosi medşiagà ir sistemà ir (arba) „wmn&ART“ svetainæ arba kad jûsø naudotojo paskyra nesàşiningai naudojasi treèioji ğalis;
7.2.5. Nedelsiant, jei to reikalaujama dël ástatymø ir (arba) reglamentavimo pakeitimø, kuriuos atlieka teisëtus ágaliojimus turinti reguliavimo institucija arba bet kuris iğ „wmn&ART“ partneriø;
7.2.6. Praneğus prieğ trisdeğimt (30) dienø, jei „wmn&ART“ nusprendşia apskritai nebesiûlyti e. mokymosi medşiagos ir sistemos naudotojams jûsø jurisdikcijoje.
7.3. „wmn&ART“ ávykdys toká nutraukimà, uşkirsdama jums prieigà prie jûsø naudotojo paskyros, e. mokymosi medşiagos ir sistemos, Produktø ir (arba) „wmn&ART“ interneto svetainës (jei taikoma). Mes pasiliekame teisæ panaikinti Naudotojo paskyras, kurios buvo neaktyvios ilgiau nei vienerius (1) metus.
7.4. Nutraukimo pasekmës: nutraukus jûsø santykius su „wmn&ART“: (a) visos licencijos ir teisës naudotis e. mokymosi medşiaga ir sistema, Produktais ir (arba) „wmn&ART“ svetaine nedelsiant nustoja galioti; (b) jûs turite nedelsdami nutraukti bet koká e. mokymosi medşiagos ir sistemos, Produktø ir (arba) „wmn&ART“ svetainës naudojimà; ir (c) nedelsdami pağalinti e. mokymosi medşiagà ir sistemà iğ visø standşiøjø diskø, tinklø ir kitø laikmenø ir sunaikinti visas e. mokymosi medşiagos ir sistemos kopijas, kurias turite arba kontroliuojate.
8. Garantijø netaikymas, atsakomybës ribojimas ir şalos atlyginimas
8.1. Ğiame punkte sàvoka „wmn&ART“ apima jos partnerius, dukterines ámones ir partnerystës juridinius asmenis bei visus jø vadpvus, pareigûnus, atstovus, licencijø davëjus ir darbuotojus.
8.2. Jokiø garantijø: e. mokymosi medşiaga ir sistema, produktai ir „wmn&ART“ interneto svetainë yra pateikiami „tokie, kokie yra“, ir jais naudojatës savo rizika be jokiø garantijø; „wmn&ART“ neteikia jokiø garantijø, pretenzijø ar pareiğkimø ir aiğkiai atsisako visø tokiø bet kokios rûğies garantijø, nesvarbu, ar jos aiğkios, numanomos, ar nustatytos ástatymu, dël e. mokymosi medşiagos ir sistemos, produktø ir (arba) „wmn&ART“ svetainës, áskaitant, bet neapsiribojant, garantijas ar sàlygas dël kokybës, veiklos, teisiø nepaşeidimo, tinkamumo parduoti ar naudoti tam tikram tikslui. Be to, „wmn&ART“ neteigia ir negarantuoja, kad e. mokymosi medşiaga ir sistema, produktai ir (arba) „wmn&ART“ svetainë visada bus prieinama, pasiekiama, nepertraukiama, savalaikë, saugi, tiksli, iğsami ir be klaidø arba veiks be paketø praradimo, taip pat „wmn&ART“ negarantuoja jokio ryğio su internetu ar perdavimo iğ interneto, taip pat jokios e. mokymosi medşiagos ir sistemos kokybës.
8.3. Jokia ğiø Sàlygø nuostata nepanaikina ir neapriboja „wmn&ART“ atsakomybës uş (a) mirtá ar kûno suşalojimà, (b) nuostolius, atsiradusius dël „wmn&ART“ tyèiniø veiksmø ar didelio aplaidumo, (c) sukèiavimà ar tyèiná klaidinimà, arba (d) bet kokià atsakomybæ, kuri pagal galiojanèius ástatymus negali bûti pağalinta.
8.4. Atsakomybës nebuvimas: jûs pripaşástate ir sutinkate, kad „wmn&ART“ neprisiima jokios atsakomybës, nesvarbu, ar ji bûtø sutartinë, civilinës teisës paşeidimas (áskaitant aplaidumà), ar bet kokia kita atsakomybës forma, ir nepriklausomai nuo to, ar „wmn&ART“ buvo praneğta apie tokios şalos ar nuostoliø atsiradimo galimybæ, ar ne, dël to, kad naudojatës „wmn&ART“ svetaine, „wmn&ART“ e. mokymosi medşiaga ir sistema ar kita e. mokymosi medşiaga ir sistema, kuri teikiama nemokamai. Vienintelë jûsø teisë ar teisiø gynimo priemonë, susijusi su bet kokiomis problemomis ar nepasitenkinimu tokia e. mokymosi medşiaga ir sistema ir (arba) „wmn&ART“ interneto svetaine, yra nedelsiant pağalinti tokià e. mokymosi medşiagà ir sistemà ir nustoti naudotis tokia e. mokymosi medşiaga ir sistema ir (arba) „wmn&ART“ interneto svetaine.
8.5. Atsakomybës apribojimas: atsişvelgiant á 8.3 ir 8.4 punktus, „wmn&ART“ nëra atsakinga prieğ jus, nesvarbu, ar tai bûtø susijæ su sutartimi, civilinës teisës paşeidimu (áskaitant aplaidumà) ar bet kokia kita atsakomybës forma, ir nesvarbu, ar „wmn&ART“ buvo praneğta apie tokià şalà ar nuostolius, ar ne, uş:
8.5.1. Bet kokià netiesioginæ, specialià, atsitiktinæ ar netiesioginæ şalà; arba
8.5.2. Bet kokius pajamø, verslo, faktinio ar numatyto pelno, galimybiø, prestişo ar reputacijos praradimus (tiesioginius ar netiesioginius); arba
8.5.3. Bet kokià şalà duomenims ar jø sugadinimà (tiesiogiai ar netiesiogiai);
8.5.4. Bet kokià pretenzijà, şalà ar nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylanèius iğ ar susijusius su:
8.5.5. Bet kokiu produktu ar paslauga, kurià teikia treèioji ğalis pagal savo paslaugø teikimo sàlygas, áskaitant, bet neapsiribojant, „wmn&ART“ e. mokymosi sistemà;
bet kokia treèiosios ğalies technologija;
bet kokia treèiosios ğalies interneto svetaine.
8.6. Atsişvelgiant á 8.3-8.5 punktus, bendra „wmn&ART“ atsakomybë jums pagal ğias Sàlygas arba su jomis susijusi atsakomybë (nesvarbu, ar ji bûtø sutartinë, civilinës teisës paşeidimas (áskaitant aplaidumà) ar bet kokia kita atsakomybës forma)) nevirğija bendros sumos, kurià sumokëjote uş produktus per 12 mënesiø laikotarpá iki ávykio, dël kurio kilo atitinkama pretenzija, dienos, visais atvejais nevirğijant değimties eurø.
8.7. Jei bet kuri treèioji ğalis pateikia pretenzijà „wmn&ART“ dël (1) jûsø padaryto ğiø Sàlygø paşeidimo; (2) jûsø padaryto bet kokio galiojanèio ástatymo ar reglamento paşeidimo; (3) jûsø padaryto bet kokiø treèiøjø ğaliø teisiø (áskaitant intelektinës nuosavybës teises) paşeidimo ar nesilaikymo; (4) jûsø pateiktos Naudotojo medşiagos arba (5) jûsø skundo, susijusio su bet kokia Naudotojo pateikta medşiaga, jûs atlyginsite ir apsaugosite „wmn&ART“ nuo visos şalos, atsakomybës, nuostoliø, iğlaidø ir sànaudø (áskaitant pagrástus teisinius mokesèius ir iğlaidas), susijusiø su tokia pretenzija.
9. Treèiøjø ğaliø svetainës, produktai ir paslaugos
9.1. Treèiosios ğalys per e. mokymosi medşiagà ir sistemà ir (arba) „wmn&ART“ svetainæ gali siûlyti produktus ar paslaugas, áskaitant şaidimus, taikomàsias programas, paveikslëlius, skambuèiø tonus ar avatarus. Nors „wmn&ART“ neprisiima jokios atsakomybës uş tokius produktus ar paslaugas, jei susidursite su problemomis, susijusiomis su apmokëjimu uş tokius produktus ar paslaugas arba jø atsisiuntimu, naudojimu ar ádiegimu, „wmn&ART“ dës visas komerciğkai pagrástas pastangas, kad padëtø arba iğspræstø problemas. Treèiosios ğalies produktams ar paslaugoms gali bûti taikomos treèiosios ğalies paslaugø teikëjo sàlygos ir privatumo politika, su kuriomis jums gali tekti sutikti atsisiunèiant ar ádiegiant. Prieğ pirkdami arba naudodamiesi treèiosios ğalies produktu ar paslauga, turëtumëte susipaşinti su tokiomis sàlygomis, o „wmn&ART“ neprisiima atsakomybës, jei to nepadarysite.
9.2. Jûs pripaşástate ir sutinkate, kad bet kokià treèiosios ğalies produktø informacijà ir kainas, kurios pateikiamos „wmn&ART“ interneto svetainëje apie treèiosios ğalies produktus ir paslaugas, „wmn&ART“ pateikia atitinkamas treèiosios ğalies prekybininkas (toliau - prekybininkas). Prekybininkas turi galimybæ bet kuriuo metu pakeisti savo kainas arba nutraukti savo produktø prieinamumà. „wmn&ART“ nedalyvauja jokiuose sandoriuose tarp jûsø ir bet kurio Prekybininko, kurio produktai ir (arba) paslaugos nurodytos „wmn&ART“ svetainëje. „wmn&ART“ nekontroliuoja, neatsako uş juos ir negarantuoja: (1) Prekybininkø teikiamø produktø ar paslaugø kainø, kokybës, veiklos, prieinamumo ar pirkimo sàlygø; (2) bet kokiø mokëjimo operacijø, pristatymo, gràşinimo ar popardaviminës veiklos, susijusios su Prekybininkø svetainëse ásigytais produktais ar paslaugomis; (3) Prekybininkø svetainiø prieinamumo; (4) bet kokios reklamos ar kitos medşiagos, esanèios Prekybininkø interneto svetainëse arba prieinamos iğ jø, taip pat bet kokio „wmn&ART“ interneto svetainëje rodomø produktø ir paslaugø sàrağo ar kito turinio apie tokius produktus ir paslaugas iğsamumà, teisingumà ar tikslumà; (5) nuorodas á Prekybininkø interneto svetaines, kurios pateikiamos „wmn&ART“ interneto svetainëje. Bet kokius klausimus, skundus ar pretenzijas, susijusius su bet kuriuo Prekybininko teikiamu produktu ar paslauga, reikëtø adresuoti atitinkamam Prekybininkui.
9.3. E. mokymosi medşiagoje ir sistemoje bei „wmn&ART“ interneto svetainëje gali bûti nuorodø á kitas treèiøjø ğaliø interneto svetaines. „wmn&ART“ neatsako uş tokias treèiøjø ğaliø interneto svetaines ar tokiø svetainiø prieinamumà ir neremia jokio tokiø treèiøjø ğaliø interneto svetainiø turinio ar medşiagos. Jûsø naudojimasis kiekviena iğ ğiø treèiøjø ğaliø svetainiø priklauso nuo atitinkamoje svetainëje paskelbtø sàlygø ir nuostatø.
10. Papildomos sàlygos
10.1. „wmn&ART“ etikete pateikiamos rekomendacijos mentorëms (-iams), kaip naudotis „wmn&ART“ ir kaip tinkamai bei pagarbiai elgtis su kitais „wmn&ART“ bendruomenës nariais. Atidşiai perskaitykite ğias mentorystës gaires, kurios yra Sàlygø dalis.
11. Jûsø konfidenciali informacija ir privatumas
11.1. „wmn&ART“ ásipareigoja gerbti jûsø privatumà ir jûsø asmeninës informacijos konfidencialumà. Jûsø asmeninæ informacijà, srauto duomenis ir jûsø praneğimo (-ø) turiná tvarkysime vadovaudamiesi savo privatumo politika.
Jûs aiğkiai patvirtinate, kad perskaitëte ğias sàlygas ir suprantate jose nustatytas teises, pareigas, terminus ir sàlygas. Paspausdami sutikimo mygtukà ir (arba) toliau diegdami e. mokymosi medşiagà ir sistemà arba naudodamiesi e. mokymosi medşiaga ir sistema, produktais ir (arba) „wmn&ART“ interneto svetaine, aiğkiai sutinkate, kad jums bûtø taikomos ğios sàlygos, ir suteikiate „wmn&ART“ èia nustatytas teises.
FaLang translation system by Faboba